Warning: mysql_connect() [function.mysql-connect]: Access denied for user 'artex'@'127.0.0.1' (using password: YES) in /data/virtualhosts/publish/tdjlogger.php on line 6

Warning: mysql_select_db() [function.mysql-select-db]: Access denied for user 'nobody'@'localhost' (using password: NO) in /data/virtualhosts/publish/tdjlogger.php on line 7

Warning: mysql_select_db() [function.mysql-select-db]: A link to the server could not be established in /data/virtualhosts/publish/tdjlogger.php on line 7

Warning: mysql_query(): supplied argument is not a valid MySQL-Link resource in /data/virtualhosts/publish/tdjlogger.php on line 25

Warning: mysql_num_rows(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /data/virtualhosts/publish/tdjlogger.php on line 25

Warning: mysql_query(): supplied argument is not a valid MySQL-Link resource in /data/virtualhosts/publish/tdjlogger.php on line 30
title]

HET ONDERZOEK

Doel en achtergrond

Mensen met diabetes hebben een verhoogde glucose (suiker) waarde in hun bloed. Deze verhoogde glucosewaarde kan op langere termijn allerlei lichamelijke klachten veroorzaken. Diabetes is een belangrijk volksgezondheidsprobleem. Naar schatting hebben ongeveer een 600.000 mannen en vrouwen in Nederland deze ziekte en jaarlijks komen er 30.000 tot 50.000 nieuwe patiënten bij. Met de vergrijzing zal het aantal nieuwe gevallen in de komende jaren toenemen. Ook wordt een toename verwacht door de afname van lichaamsbeweging en de toename van (ernstig) overgewicht in de bevolking.
Er zijn verschillende vormen van diabetes, waarbij diabetes type 2 de meest voorkomende vorm is. Ongeveer 90% van de diabetes patiënten heeft diabetes type 2. Het onderzoek richt zich dan ook op deze groep.
Op lange termijn kan de diabetespatiënt te maken krijgen met klachten aan ogen, hart, grote bloedvaten, nieren, zenuwen en voeten. De kans om aan hart- en vaat ziekten te overlijden is verhoogd.
Veel mensen weten echter niet dat ze diabetes hebben. In dit onderzoek wordt nagegaan of het aantal problemen dat veroorzaakt wordt door diabetes afneemt als de ziekte in een vroeger stadium ontdekt en behandeld wordt. Omdat mensen met overgewicht en ernstig overgewicht (obesitas) een verhoogd risico hebben om diabetes te krijgen richt het onderzoek zich op deze mensen.

Wie kunnen er meedoen?

 • Aan het onderzoek kunnen mannen en vrouwen van tussen de 40-74 jaar meedoen. De adressen van alle mensen binnen deze leeftijdsklasse worden opgevraagd bij de betreffende gemeente. Iedereen van 40-74 jaar, in de gemeenten die worden betrokken bij het onderzoek, krijgt dus een uitnodiging.
 • Overgewicht of ernstig overgewicht (obesitas) zorgt voor een groter risico op diabetes, daarom richt het onderzoek zich op personen met een grote buikomvang. Iedereen die mee wil doen wordt gevraagd een vragenlijst in te vullen en de buikomvang te meten met een meegestuurde lintcentimeter. De buikomvang geldt als voornaamste criterium om mee te kunnen doen.
 • Om deel te kunnen nemen aan de studie moet ook een toestemmingsverklaring worden getekend. Sommige mensen krijgen deze toestemmingsverklaring, samen met een informatiebrochure direct meegestuurd met de eerste uitnodiging. Bij anderen wordt eerst nagegaan of de maat van de buikomvang voldoende is om mee te kunnen doen. Als dit het geval is gebleken worden de toestemmingsverklaring en informatiebrochure toegestuurd. Er wordt nagegaan of er met één van beide methoden meer deelnemers kunnen worden geworven voor de studie.

Hoe gaat het onderzoek verder?

Loting

Alle deelnemers worden door middel van een loting ingedeeld in de screeningsgroep of in de controlegroep. De kans dat om in de controlegroep te komen is even groot als de kans om in de screeningsgroep te komen. Alleen op deze manier kunnen de twee groepen worden vergeleken. Het is onmogelijk te wisselen van groep. Iedereen krijgt met een brief te horen in welke groep hij/zij is geplaatst.

Screeningsgroep

Bij alle mensen in de screeningsgroep zal een nuchtere bloedglucose bepaling worden uitgevoerd. Hiervoor wordt een klein beetje bloed geprikt. Dit bloed wordt vervolgens geanalyseerd. Iedereen die geprikt wordt moet nuchter zijn: hij/zij mag niet eten tot het tijdstip van prikken die dag. Daarom wordt iedereen aan het begin van de ochtend geprikt. Iedere deelnemer, maar ook de huisarts van de deelnemer wordt per brief op de hoogte gesteld van de uitslag. Er zijn drie uitslagen mogelijk:

 1. normaal
 2. gestoord nuchter glucose
 3. diabetes

Bij uitslag ‘normaal’ is er niets aan de hand. Deze personen worden in principe over 4 jaar nogmaals uitgenodigd om zich te laten testen. Bij ‘gestoord nuchter glucose’ is de bloedsuikerwaarde iets verhoogd. Deze mensen worden doorverwezen naar de huisarts. Deze bepaalt de nuchtere bloedglucose nogmaals over drie maanden. Alle personen met ‘diabetes worden eveneens doorverwezen naar de huisarts. Deze bepaalt nogmaals de bloedsuikerwaarde en bespreekt een eventuele behandeling.
Naast de bloedsuiker worden ook een aantal vetten in het bloed bepaald (cholesterol/triglyceriden). Er hoeft hiervoor maar 1x geprikt te worden.

Controlegroep

De meeste mensen uit de controlegroep krijgen geen uitnodiging voor een bloedprik. Een klein gedeelte van de controlegroep wordt wel uitgenodigd. Mensen uit de controlegroep die worden uitgenodigd voor een bloedprik krijgen hier geen uitslag van. Dit bloed wordt namelijk opgeslagen voor toekomstig onderzoek, mits daar toestemming voor wordt gegeven.

Leefstijlinformatie

Alle deelnemers, zowel uit de screeningsgroep als uit de controlegroep krijgen schriftelijke informatie over een gezonde leefstijl. Dit houdt in dat iedereen advies krijgt over gezonde eet,- en beweeggewoonten. Een gezonde leefstijl is namelijk de belangrijkste manier om diabetes zoveel mogelijk te voorkomen.

Hoe gaat het onderzoek verder?

Om uiteindelijk de controlegroep met de screeningsgroep te kunnen vergelijken worden gegevens opgevraagd over de gezondheid van de deelnemers bij de volgende instanties:

 • De huisarts Bij de huisarts wordt gevraagd naar het tijdstip van een eventuele diagnose diabetes type 2. Verder worden gegevens opgevraagd over bloedwaarden, bloeddruk en lichaamsgewicht, de aanwezigheid van nier –of oogaandoeningen en het gebruik van glucoseverlagende, bloeddrukverlagende en lipidenverlagende medicatie.
 • De Landelijke Medische Registratie (LMR) van Prismant Bij deze instantie worden landelijke medische gegevens van patiënten vastgelegd die in een ziekenhuis in Nederland zijn opgenomen. Indien u als gevolg van hart-en vaatziekten in een ziekenhuis bent opgenomen (geweest), kan Prismant ons hierover informatie verstrekken.
 • Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) Van alle inwoners van Nederland die komen te overlijden, worden gegevens omtrent de doodsoorzaak geregistreerd bij het CBS. Door gebruik te maken van deze registratie kan worden nagegaan of screening op diabetes resulteert in een grotere overlevingskans.
 • Het Centraal Bureau voor Genealogie (CBG) Bij het CBG worden datum, plaats en registratienummer en achternaam geregistreerd van iedereen die in Nederland komt te overlijden. Als het onderzoeksteam niet op de hoogte is van het eventueel overlijden van een deelnemer wordt dit via het CBG achterhaald.
 • Andere zorgverleners waar deelnemers mee in aanraking zijn gekomen.
  Als u met andere zorgverleners in aanraking bent gekomen, kan ook hier eventueel informatie worden opgevraagd die voor het onderzoek van belang is.

 Verder worden er gegevens bij de ziektekostenverzekeraar opgevraagd om na te gaan of geld op een betere manier wordt besteed als diabetes vroegtijdig wordt opgespoord. Er worden geen (onderzoeks)gegevens aan de ziektekostenverzekeraars verstrekt.

Na 10 jaar kan worden bepaald of ziekte en sterfte aan diabetes voldoende kan worden teruggedrongen als diabetes in een vroeg stadium systematisch wordt opgespoord en behandeld.